Našou víziou je rozvinutie národnej služby kristocentrických manželstiev prostredníctvom predmanželského poradenstva, služby obohatenia manželstva,  mentoringu a krízového poradenstva najlepšie ako vieme.

 

Chceme prinášať inšpirácie pre rozvoj manželstiev a podnietiť
spoluprácu kresťanských organizácií, odborníkov aj neformálnych
skupín, ktoré sa venujú manželským párom a rodinám.

 

Organizujeme vzdelávacie aktivity, poskytujeme službu duchovného
poradenstva. Sprostredkovávame informácie a výmenu skúseností
pre tých, ktorí chcú sami vo svojom okolí pripraviť aktivity
zamerané na posilnenie manželstiev na kresťanských základoch.

 

Našu prácu rozvíjame v štyroch pilieroch:

  1. Pilier – Predmanželské poradenstvo

  2. Pilier – Rozvoj a obohatenie vzťahu

  3. Pilier – Mentoring – služba sprevádzania

  4. Pilier – Krízové poradenstvo